Duchovná adopcia počatého dieťaťa

 

Duchovná adopcia počatého dieťaťa

Duchovná adopcia sa spája so zjaveniami vo Fatime, ako odpoveď na výzvu Matky Božej k modlitbe sv. ruženca, k pokániu a zadosťučineniu za hriechy, ktoré najviac zraňujú jej Nepoškvrnené srdce. V roku 1987 bola zavedená v Poľsku. Prvé stredisko bolo pri pavlínskom kostole vo Varšave. Odtiaľ sa rozšírilo do celého Poľska a aj za hranice.

Duchovná adopcia počatého dieťaťa je dielom Márie - Matky detí nenarodených. Je to modlitba za dieťa ohrozené zabitím v lone matky, o ktorom vie iba Boh. Trvá 9 mesiacov a pozostáva zo:

 a/ zloženia sľubu (napr. pred Eucharistiou, alebo pred krížom)

b/ každodennej modlitby

c/ jedného desiatku ruženca (Otče náš, 10x Zdravas, Sláva Otcu)

d/ inej ľubovoľnej modlitby

 Slová sľubu:

Oslavujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa Ti zapáčilo.

Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí. Vedený(á) túžbou pomôcť brániť nenarodených, ja (meno), vyhlasujem a sľubujem, že od dňa (povie konkrétny dátum) beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení, a to:

  • ... modlitbu, ktorú sa teraz pomodlím
  • ... jedno tajomstvo posvätného ruženca

 Každodenná modlitba počas 9 mesiacov:

 Pane Ježišu, pod ochranou Tvojej Matky Márie, ktorá Ťa porodila s láskou a svätého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o Teba po narodení, prosím Ťa za mnou duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Prosím, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil Ty sám.

Amen.

 (Cirkevné schválenie: Mons. František Tondra, spišský biskup, Spišské Podhradie 16. marca 2007, číslo: 444/07).

 

Návrh obradu prijatia do spoločenstva Duchovnej adopcie počatého dieťaťa

Po postkomúnii určený kňaz vyzve kandidátov, aby pristúpili k oltáru s kartičkami, ktoré dostali pred svätou omšou.

 

Celebrant (môže sa presunúť pred oltár, alebo vyzve kandidátov, aby prišli až k sedesu):

Milí kandidáti, zhromaždili ste sa, aby ste vyjadrili osobitný sľub, ktorým začnete svoju duchovnú adopciu počatých detí. Som naklonený vašej žiadosti, pretože tým chcete brániť životy nenarodených detí, ktorý hrozí zničenie v lone ich matiek.  Stanete sa strážcami rodiaceho sa života. Vašou osobitnou modlitbou a sebazáporom budete nápomocní Cirkvi v boji proti satanovi, ktorý navádza k zabíjaniu počatých detí. Nech každý z vás, poslušný Duchu Svätému, ktorý vás nadchol pre toto dielo, bráni jedno dieťa, nech ho chráni pred zabitím, nech nad každým adoptovaným dieťaťom spočíva vaša modlitba, sväté prijímanie, pôst aj obeta. Nájdite v tom svoju radosť a silu a každodenne prinášajte skrze Ježiša Krista svoj dar – duchovnú adopciu.

 

Celebrant vyzve kandidátov:

Teraz spoločne predneste slová osobného prísľubu:

(každý číta text z vlastnej kartičky)

Oslavujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a zjavil si ich maličkým. Tak sa Ti zapáčilo. Najsvätejšia Panna, Bohorodička Mária, všetci anjeli a svätí, vedený(á) túžbou brániť nenarodených, ja (vyslovte svoje meno), vyhlasujem a sľubujem, že od dňa dd.mm.rr. (resp. od dnešného dňa) beriem do duchovnej adopcie jedno dieťa, ktorého meno pozná len Boh, a počas deviatich mesiacov, každý deň sa budem modliť za záchranu jeho života a za jeho spravodlivý a dobrý život po narodení, a to: jedno tajomstvo posvätného ruženca, svoje dobrovoľné predsavzatia a modlitbu, ktorú sa teraz pomodlím.

 

Celebrant sa znova obráti na osoby, ktoré vstúpili do diela duchovnej adopcie:

Teraz spoločne predneste modlitbu na úmysel duchovne adoptovaných, dnes počatých

detí, ako aj za ich rodičov.

(každý číta text z vlastnej kartičky)

Pane Ježišu, pod ochranou Tvojej Matky Márie, ktorá Ťa porodila s láskou a svätého Jozefa, muža dôvery, ktorý sa staral o Teba po narodení, prosím Ťa za mnou duchovne adoptované nenarodené dieťa, ktoré sa nachádza v nebezpečenstve smrti. Prosím, daj jeho rodičom lásku a odvahu, aby svoje dieťa nechali žiť život, ktorý si mu určil Ty sám. Amen.

 

Záverečná modlitba celebranta:

Modlime sa.

Bože, prameň života a dobra,

ty si poslal svojho Syna, slovo života;

vyslyš naše prosby i

prosby tých, ktorí dnes zložili sľuby.

Láskavo ich požehnaj + a daj,

aby za pomoci tvojej milosti

zachovali to, čo sľúbili.

Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 

celebrant dodá:

Ako pripomienku duchovnej adopcie prijmite tento pro-life ruženec. Nech vás vedie ku každodennej modlitbe a utvrdzuje v duchovnom zápase za záchranu počatých detí.

Choďte v pokoji.

 

Spoločné slávenie vstupu do Duchovnej adopcie počatého dieťaťa je vhodné najmä na Deň počatého dieťaťa, t.j. 25.marca.

 

Pre kartičky s informáciami a modlitbou duchovnej adopcie sa môžete obrátiť na spoločenstvo Deti svätej Alžbety – Aliancia za život o.z. v Košiciach.

Viac na www.detike.eu