Modlitby k Panne Márii a ďalšie modlitby

 

Modlitba zverenia sa Panne Márii Sedembolestnej, Patrónke Slovenska
 

Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o tebe: „Hľa tvoja Matka! Hľa, vaša Matka!“ Spolu s apoštolom Jánom sme ťa prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám – tvoj Syn Ježiš Kristus – povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru. Lebo ty, Sedembolestná, si  prijala plnosť bolestí v oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi.

Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame sa celí Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali nesúc svoj kríž vernejšie, ako doposiaľ.

Matka Sedembolestná, volíme si ťa dnes za svoju Matku a Kráľovnú. Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho Božského Syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti. Amen.

 

 

 

 

 

Modlitba k Panne Márii, Matke Života

Ó Mária, Matka Ježišova a Matka nás všetkých, obraciame sa k tebe dnes ako k tej, ktorá povedala „áno“ Životu. Archanjel ti povedal: „Počneš a porodíš syna.“ Napriek prekvapeniu a neistote o tom, ako sa to stane, si povedala áno: „nech sa mi stane podľa tvojho slova“.

Mária, modlime sa dnes za všetky mamy, ktoré sa boja byť mamami. Modlime sa za všetky tie, ktoré sú rozrušené a cítia, že ich tehotenstvo presahuje. Prihováraj sa za ne, aby im Boh dal milosť povedať áno a odvahu pokračovať. Nech majú dostatok milosti, aby dokázali odmietnuť falošné riešenie potratu. Nech spolu s tebou povedia: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Nech zakúsia pomoc kresťanského ľudu a spoznajú pokoj, ktorý pramení z plnenia Božej vôle. Amen.

 

Modlitba k Panne Márii Guadalupskej

Mária, Ježišova matka a Matka Života,

ktorú si uctievame ako našu Pani z Guadalupe.

Ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna

jediného spasiteľa a nádej pre svet.

Obnov našu nádej v neho,

aby sme všetci mali odvahu povedať „áno“ životu

a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené.

Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou,

aby sme sa priblížili k tým, ktorí sú v pokušení vykonať potrat

ako aj k tým, ktorí trpia po vykonanom potrate.

Priveď nás ku dňu, keď potraty

budú smutnou, minulou kapitolou našich dejín.

Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je Životom sveta

a ktorý je Pánom na veky vekov. Amen

 

Litaniové prosby za ukončenie potratov

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

 

Boh Otec, Stvoriteľ sveta,

odpoveď: Zmiluj sa nad nami.

Boh Syn,, skrze ktorého bolo všetko stvorené,  

Boh Duch Svätý, Pán a Darca života,

Pane Ježišu, Počiatok i Koniec,

Pane Ježišu, Cesta, Pravda a Život,  

Pane Ježišu, Vzkriesenie a Život,

Pane Ježišu, večné slovo Života,

Pane Ježišu, žijúci v lone Panny Márie,  

Pane Ježišu, Milovník chudobných a slabých,

Pane Ježišu, Obranca bezmocných,

Pane Ježišu, Chlieb života,

Za každý hriech proti životu,

Za hriech potratov,

Za denné zabíjanie nevinných detí,

Za prelievanie krvi v celej našej krajine

Za nemý výkrik tvojich detí,

Za zabíjanie tvojich budúcich učeníkov,

Za zneužívanie žien potratom

Za mlčanie tvojho ľudu,

Za nezáujem tvojho ľudu,

Za spoluúčasť tvojho ľudu na tejto tragédii,

 

Za našich nenarodených bratov a sestry, zabitých potratom,

odpoveď: Pane, vyslyš nás.

Za našich nenarodených bratov a sestry, ohrozených potratom,

Za našich nenarodených bratov a sestry, ktorí prežili potrat,

Za matky, ktoré podstúpili potrat,

Za matky, ktoré sú v pokušení ísť na potrat,

Za matky, ktoré sú nútené k potratu,

Za matky, ktoré odmietli podstúpiť potrat,

Za otcov, ktorí vydali svoje deti na potrat,

Za rodiny, ktoré vydali svoje deti na potrat, 

Za rodiny tých, ktorí sú v pokušení podstúpiť potrat,

Za potratárov,

Za všetkých, ktorí asistujú a spolupracujú pri potratoch,

Za lekárov a sestry, aby podporovali život,

Za verejných činiteľov, aby obraňovali život,

Za kňazov, aby kázali na obranu života

Za pro-life hnutie,

Za tých, ktorí hovoria, píšu a pracujú, aby sa nevykonávali  potraty,

Za tých, ktorí ponúkajú alternatívy k potratom,

Za tých, ktorí propagujú adopcie detí,

Za národné aj miestne skupiny ochrancov života,

Za jednotu v pro-life hnutí

Za odvahu a vytrvalosť v diele obrany života,

Za tých, čo znášajú výsmech a odmietnutie kvôli svojmu postoju za život

Za tých, čo sú väznení kvôli obrane života,

Za tých, ktorí boli zranení a rôzne postihovaní kvôli obrane života,

Za právnikov,

Za súdy a sudcov,

Za policajtov,

Za učiteľov a vychovávateľov,

Za mediálnych pracovníkov,

S vďačnosťou za deti, uchránené od potratu

S vďačnosťou za matky uchránené od potratu a uzdravené z potratu

S vďačnosťou za bývalých potratárov, ktorí sa stali obrancami života.

S vďačnosťou za všetkých, ktorí svojím postojom odmietajú potraty.

S vďačnosťou za povolanie byť súčasťou hnutia za život,

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

Modlime sa.

Všemohúci a večný Bože, ty si stvoril všetky veci skrze svojho Syna Ježiša Krista. On premohol vládu smrti svojím veľkonočným tajomstvom. Daj, nech všetci, ktorí vyznávajú toto víťazstvo, ohlasujú posvätnosť ľudského života a verne ti slúžia. Skrze Krista, nášho Pána.  Amen.