Pro-life spytovanie svedomie

 

Pro-life spytovanie svedomia

Som plne presvedčený, že umelý potrat je zničením nevinného ľudského života, ktorý má rovnakú hodnotu ako môj život alebo život mojich rodičov alebo život mojich detí? Posilňujem a živím v sebe toto presvedčenie tým, že často sa zamýšľam nad tragickou stratou životov, ktoré sa denne uskutočňuje okolo mňa? Pripúšťal som niekedy myšlienky, že potraty sa ma v skutočnosti netýkajú  a že mám „dôležitejšie veci“, ktoré potrebujem robiť? Uznávam, že som pred Bohom zodpovedný za mojich nenarodených bratov a sestry, teda za to, čo som urobil na ich záchranu?

Modlím sa každý deň konkrétne za zastavenie potratov? Modlím sa za deti, matky, potratárov, zákonodarcov médiá, kňazov a celé pro-life hnutie? Postím sa alebo prinášam iné konkrétne obety? Alebo si myslím, že zápas proti potratom bude ľahký? Robím si tento zápas ľahký a pohodlný? Hľadám niekedy skratky v mojej pro-life angažovanosti?

Pokúšam sa priniesť nové idey pre pro-life prácu? Predkladám tieto myšlienky iným, alebo jednoducho na ne zabudnem? Podporujem finančne pro-life projekty? Je moja finančná podpora náležitá k hodnote života dieťaťa?

Verím, že Boh je Pánom života? Verím, že celý zápas je v Jeho rukách? Som ochotný obetovať viac času tejto práci a obmedziť iné aktivity, ktoré sú menej urgentné než život a smrť? Dôverujem Bohu? Prosím Boha o vedenie? Upieram svoje oči na Boha, alebo dovoľujem , aby sa zmocňovala malomyseľnosť a to tým, že sa sústreďujem len na samotný problém?

Vzdelávam sa viac ohľadom tém, ktoré sa týkajú potratov a o hnutí za život? Čítam kvalitné pro-life knihy? Odoberám aspoň jednu pro-life publikáciu, aby som bol dobre informovaný o aktuálnom dianí? Unikám pred konkrétnym konaním mysliac si, že stačí sa modliť? Nazerám na pro-life diela ako na službu lásky pre ľudí, ktorí sú v núdzi, alebo je to pre mňa ako jedna z mnohých záležitostí alebo projektov.

 

            Dokážem hovoriť o témach ochrany života? Využívam príležitosti, ktoré sa mi núkajú, ako napr. nosiť bielu stužku alebo iné symboly, ktoré zviditeľňujú tému ľudskej dôstojnosti? Píšem listy zákonodarcom, lekárom alebo iným verejným činiteľom? Nestalo sa, že moja nízka sebadôvera paralyzovala moje dobré úmysly niečo vykonať? Robím len to, čo je pohodlné, alebo sa snažím rozšíriť moje schopnosti? Rozvíjam svoje talenty, ktoré by mohli akokoľvek napomôcť pri ochrane života? Snažím sa pomáhať s radosťou, ochotne a štedro. Dbám náležite o seba, telesne i duchovne, aby som tak mohol byť viac nápomocný v diele ochrany života? Odpočívam, ak to potrebujem?

            Podieľam sa ochotne na projektoch, ktoré treba uskutočniť, a to aj napriek tomu, že práve na to nemám chuť? Posilňujem jednotu v spoločenstve/hnutí ochrany života? Povzbudzujem ostatných členov diela ochrany života? Sú všetky moje snaženia motivované láskou? Inicioval som alebo živím nezdravé súťaženie medzi jednotlivcami alebo skupinami pro-life hnutia? Prijímam rady alebo usmernenia tých, ktorí nesú zodpovednosť za pro-life projekty alebo skupiny, a tým uľahčujem ich prácu? Obraciam sa s prosbou o radu a pomoc na tých, ktorí sú skúsenejší v pro-life oblasti?

            Snažím sa rásť v súcitnosti voči ženám, ktoré sú v pokušení podstúpiť umelý potrat, alebo ho podstúpili v minulosti? Snažím sa chápať ich situáciu a dozvedieť sa viac o ich potrebách? Pomáham ženám nájsť alternatívy k umelému potratu? Prinášam nádej ženám, o ktorých viem, že podstúpili umelý potrat. Pomáham im, aby získali odpustenie a uzdravenie?

            Som odhodlaný byť od dnes lepším ochrancom života? Som odhodlaný nasadiť sa s väčšou silou, veľkodušnosťou a cieľavedomosťou za skoncovanie s potratmi, a to bez ohľadu na to, čo ma to bude stáť? Som dostatočne vďačný za dar života; za to, že môžem pracovať a dávať život za iných? Ďakujem Bohu za výsadu, že môžem byť súčasťou hnutia za život?