Pro-life formulár sv. omše

 

Formulár svätej omše

 

OMŠE ZA ROZLIČNÉ POTREBY

NA POĎAKOVANIE BOHU ZA DAR ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

 

ÚVODNÝ SPEV

Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive. (porov. Ž 143, 11)

 

MODLITBA DŇA

Bože, náš Stvoriteľ, vzdávame ti vďaky za to,

že si nás utvoril v lone matky,

lebo ty jediný máš moc dávať dych života; *

dopraj, prosíme, –

aby sme verne spravovali celé stvorenie

a vytrvalo ochraňovali dôstojnosť každého ľudského života.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,

ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

NAD OBETNÝMI DARMI

Pane všetkých žijúcich, *

prijmi naše dary a spoj nás s dokonalou obetou tvojho Syna, –

lebo v ňom si obnovil celé stvorenie.

On žije a kraľuje na veky vekov.

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Pane, u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. (porov. Ž 36, 10)

 

PO PRIJÍMANÍ

Pane a Bože náš, *

tajomstvami spásy, ktoré sme slávili,

rozmnož v nás svoju lásku –

a daj, aby všetci ľudia mali v úcte dar ľudského života.

Skrze Krista, nášho Pána.

 

***

PRVÉ ČÍTANIE

Boh videl všetko, čo urobil, a bolo to veľmi dobré

Čítanie z Knihy Genezis                                                                                   1, 1.26-31a

 

   Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Potom Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou; i nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi.“

   A stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Vzrastajte a množte sa. Naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi.“

   Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy s ich ovocím, v ktorom je semeno, aby vám boli za pokrm. A všetkým živočíchom zeme, všetkému nebeskému vtáctvu i všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe život, dávam za pokrm všetky zelené rastliny.“ A tak sa stalo. A Boh videl všetko, čo urobil; a bolo to veľmi dobré.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

alebo

Obozretne urobme niečo s Izraelom, aby sa nerozmnožoval

Čítanie z Knihy Exodus                                                                                        1, 8-22

 

   V Egypte nastúpil nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal. Ten povedal svojmu ľudu: „Pozrite, izraelský ľud je veľký a mocnejší ako my. Poďte, obozretne s ním niečo urobíme, aby sa nerozmnožoval; lebo keby sa proti nám strhla vojna, pridal by sa k našim nepriateľom a po našej porážke by odišiel z krajiny.“

   A ustanovil nad nimi pracovných dozorcov, aby ich týrali ťažkými robotami; stavali faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses. No čím viac ich utláčali, tým väčšmi sa množili a vzrastali. Egypťania sa priam desili Izraelitov, preto ich zotročili a ich život urobili neznesiteľným: ťažkou robotou s hlinou a tehlami a všetkými druhmi služobných prác na poli, do ktorých ich násilne nútili.

   A egyptský kráľ rozkázal hebrejským babiciam – jedna z nich sa volala Sefra, druhá Fua –: „Keď budete pomáhať Hebrejkám pri pôrode a nadíde čas pôrodu: ak to bude chlapec, zabite ho, ak dievča, nechajte ho nažive.“ Ale babice sa báli Boha a nerobili, čo im egyptský kráľ rozkázal; nechávali chlapcov nažive.

   Kráľ si ich zavolal a povedal im: „Čo to robíte, že nechávate chlapcov nažive?“ Ony odpovedali: „Hebrejky nie sú ako egyptské ženy. Sú mocné a porodia skôr, ako k nim prídeme.“ Preto Boh babiciam preukazoval dobrodenia a ľud sa rozrastala veľmi zosilnel. A pretože sa babice báli Boha, požehnal ich domy.

   A faraón rozkázal všetkému svojmu ľudu: „Každého novonarodeného chlapca hoďte do rieky, dievča ponechajte.“

 

Počuli sme Božie slovo.

 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

R. (2ab): Pane, náš Vládca,                                                                     Ž 8, 4-5. 6-7. 8-9

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

 

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,

na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

čože je človek, že naň pamätáš,

a syn človeka, že sa ho ujímaš? — R.

 

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov,

slávou a cťou si ho ovenčil

a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.

 

Všetko si mu položil pod nohy: — R.

ovce a všetok domáci statok

aj všetku poľnú zver,

vtáctvo pod oblohou a ryby v mori

i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. — R.

 

alebo

 

R. (porov. 14a): Chválim ťa, Pane,                                                          Ž 139, 1-3.13-14.15

že som vznikol tak zázračne.

 

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;

ty vieš, či sedím a či stojím.

Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:

či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.

A všetky moje cesty sú ti známe. — R.

 

Veď ty si stvoril moje útroby,

utkal si ma v živote mojej matky.

Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;

všetky tvoje diela sú hodny obdivu

a ja to veľmi dobre viem. — R.

 

Moje údy neboli utajené pred tebou,

keď som vznikal v skrytosti,

utkávaný v hlbinách zeme. — R.

 

DRUHÉ ČÍTANIE

Kto miluje blížneho, vyplnil zákon

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom                                                  13, 8-10

 

   Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.

   Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

   Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

alebo

Ovocie Ducha

Čítanie z Listu                                                                                                       5, 16-25

svätého apoštola Pavla Galaťanom

 

   Bratia, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.

   Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné.

   O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

   Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.

 

Počuli sme Božie slovo.

 

ALELUJOVÝ VERŠ

1 Krn 29, 10b.11b

R. Aleluja. — Zvelebený si, Pane, Bože nášho otca Izraela;

tvoje je všetko na nebi i na zemi. — R. Aleluja.

 

alebo

Jn 13, 34

R. Aleluja. — Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán:

aby ste sa navzájom milovali,

ako som ja miloval vás. — R. Aleluja.

 

EVANJELIUM

Herodes dal povraždiť všetkých chlapcov v Betleheme

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša                                                          2, 13-18

 

   Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

   On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

   Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš:

„V Ráme bolo počuť hlas,

nárek a veľké kvílenie:

Ráchel oplakáva svoje deti

a odmieta útechu, lebo ich niet.“

 

Počuli sme slovo Pánovo.

 

alebo

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša                                              18, 1-5.10.12-14

 

   V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.

   Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

   Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili. Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“

 

Počuli sme slovo Pánovo.

 

RÍMSKY GRADUÁL

ÚVODNÝ SPEV

Ant. Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive. (Ž 143, 11)

Ž 143, 5-8

 

SPEV POČAS PRINÁŠANIA OBETNÝCH DAROV

Ant. Velebte, národy, nášho Boha a rozhlasujte jeho chválu; on dal

život našej duši a chráni naše nohy pred pádom. (Ž 66, 8.9)

Ž 66, 16.20

 

SPEV NA PRIJÍMANIE

Ant. Pane, u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo. (porov. Ž 36, 10)

Ž 36, 6-8.11