Pro-life novéna

 

Krátka pro-life novéna

PRVÝ DEŇ

Za uznanie človeka na Boží obraz

Božie slovo hovorí: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1,27)

 

teraz nasledujú Litánie

 

Modlime sa:

Večný Otče, Ty si stvoril človeka na svoj obraz a dal si mu nesmrteľnú dušu. Tvoj Syn obetoval život za spásu každého jedného z nás. Daj, aby svet spoznal, že Ty si pôvod a základ ľudskej dôstojnosti. Nech sú, pre Tvoje zásluhy, schopné milovať, ctiť a chrániť život každej ľudskej bytosti – od prvého momentu počatia až po prirodzenú smrť. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

 

DRUHÝ DEŇ

Za uznanie rodiny ako základnej jednotky spoločnosti.

Božie slovo hovorí: „Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach.“ (Lk 2,16)

 

teraz nasledujú Litánie

 

Modlime sa:

Večný Otče, Ty si si vyvolil svätú rodinu ako svätyňu pre vtelenie svojho Syna. Posilňuj naše rodiny vo  viere a v jednote sŕdc. Udeľ manželským párom milosť, aby si navzájom pomáhali na ceste svätosti. Nech uznajú a prijímajú každé dieťa ako Tvoj dar. Nech sú pre svoje deti vzormi čností, aby sa tak rodina stala miestom kultúry života a lásky. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

 

TRETÍ DEŇ

Za ochranu každého ľudského života.

Božie slovo hovorí: „Pán povedal Kainovi: "Kde je tvoj brat Ábel?" On však odvetil: "Neviem. Či som ja strážca svojho brata?"“ (Gn 4,9)

 

teraz nasledujú Litánie

 

Modlime sa:

Večný Otče, Ty si nám poslal Ducha Svätého ako Tešiteľa a Príhovorcu. Prosíme za všetkých, ktorí zápasia s pokušením potratiť svoje dieťa, spáchať samovraždu, alebo zavraždiť inú osobu. Udeľ im milosť, aby si zvolili život a pomôž im nájsť ľudí, ktorí budú ochotní kráčať s nimi po tejto ceste. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

 

ŠTVRTÝ DEŇ

Za tých, ktorí sa starajú o chorých.

Božie slovo hovorí: „No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň.“ (Lk 10, 33-34)

 

teraz nasledujú Litánie

 

Modlime sa:

Večný Otče, Tvoj Syn vyslal svojich učeníkov aby uzdravovali chorých. Prosíme za všetkých lekárov a zdravotné sestry: udeľ im svetlo Ducha Svätého, aby dokázali nazerať na svoju prácu ako na službu životu. Daj im silu, aby svoje úlohy plnili s neúnavnou láskou. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

 

PIATY DEŇ

Za tých, ktorým je zverená verejná služba.

Božie slovo hovorí: „My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe.“ (Rim 15,1)

 

teraz nasledujú Litánie

 

Modlime sa:

Večný Otče, Ty si poslal svojho Syna ako pravého Učiteľa a Majstra. Naplň svojim Duchom srdcia politikov, novinárov aj vedcov. Veď ich k úcte voči každému ľudskému životu a chráň ich pred pokušením poškodiť alebo zničiť ho. Zapoj ich do služby pravdy a spravodlivosti, aby tak svojou prácou chránili život. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

 

ŠIESTY DEŇ

Za tých, ktorým je zverený úrad v cirkvi.

Božie slovo hovorí: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?“ (Mt 5,13)

 

teraz nasledujú Litánie

 

 

Modlime sa:

Večný Otče, skrze svojho Syna si apoštolov poveril, aby posväcovali, učili a spravovali Cirkev. Prosíme za Svätého Otca, všetkých biskupov, kňazov a diakonov: posilni ich, aby vydávali neomylné, odvážne a presvedčivé svedectvo o evanjeliu života, a aby slúžili Kristovi v najmenších bratoch a sestrách. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

 

SIEDMY DEŇ

Za tých, ktorí najviac potrebujú odpustenie a uzdravenie.

Božie slovo hovorí: „v Ráme počuť vzdychanie, prehorký plač, Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet.“ (Jer 31,15)

 

teraz nasledujú Litánie

Modlime sa:

Večný Otče, Ty si poslal svojho Syna, aby volal nie spravodlivých, ale hriešnikov. Prosíme za všetkých, ktorí sa previnili potratom, eutanáziou, alebo inými zločinmi proti dôstojnosti ľudskej osoby. Rovnako prosíme, aj za všetky matky a otcov, ktorí trpia z následkov potratov. Udeľ im milosť obrátenia a pokánia. Uzdrav ich zranené duše a pomôž im získať pokoj, aký svet nemôže dať. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

ÔSMY DEŇ

Za tých, ktorí nedoceňujú význam staroby a utrpenia.

Božie slovo hovorí: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova.“ (Lk 2,29)

 

teraz nasledujú Litánie

 

Modlime sa:

Večný Otče, Tvoj Syn svojou smrťou na kríži zmieril svet so sebou. Prosíme za tých, ktorí si necenia život starých, chorých a slabých. Upriam ich oči na ukrižovaného Krista. Nech chorí, ich príbuzní, lekári a zdravotnícky pracovníci pochopia význam utrpenia. Posilni ich, aby svoje utrpenie dokázali niesť v spojení s Kristom. Prosíme Ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

 

DEVIATY DEŇ

Za zosnulých.

Božie slovo hovorí: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ (1Kor 15,54-55)

 

teraz nasledujú Litánie

Modlime sa:

Večný Otče, vo svojej milosrdnej láske túžiš pritiahnuť k sebe všetky duše. Prijmi k sebe deti zavraždené potratom. Zmiluj sa nad všetkými zosnulými, osobitne nad tými, ktorí nesú vinu za smrť svojich blížnych. Odpusť im hriechy a prijmi ich do svojho kráľovstva. Prosíme Ťa o to skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény

Pane zmiluj sa.

Kriste zmiluj sa.
Pane zmiluj sa.

Boh, Otec na nebi, zmiluj sa nad nami.

Boh Syn, Vykupiteľ sveta

Boh Duch Svätý

Svätá Trojica, jeden Boh

Ježišu, počatý z Ducha Svätého

Ježišu, narodený do jasieľ v Betleheme

Ježišu, ktorý si niesol naše viny

Svätá Mária, oroduj za nás

Matka Vykupiteľa

Matka Života

Matka Milosrdenstva

Kráľovná počatá bez dedičného hriechu

Kráľovná rodín

Kráľovná pokoja

Svätý Michal Archanjel, Ty si porazil sily temnoty, oroduj za nás

Svätý Gabriel Archanjel, Ty si zvestoval Vtelenie Boha

Svätý Rafael Archanjel, spoločník na všetkých našich cestách

Všetci svätí anjeli

Svätí anjeli strážcovia

Svätý Ján Krstiteľ, posvätený dieťaťom Ježišom v lone matky

Svätý Jozef

Ženích Matky Božej

Pestún Božieho Syna

Hlava Svätej Rodiny

Patrón všetkých otcov

Svätá Anna, patrónka tehotných žien

Svätý Pavol, Apoštol viery

Svätý Júda Tadeáš, pomocník v ťažkostiach

Svätý Lukáš, patrón lekárov

Sväté betlehemské Neviniatka

Svätý Maximus, patrón novorodencov

Svätý Mikuláš, patrón detí

Svätý don Bosco, apoštol mládeže

Svätá Mária Goretti, mučenica čistoty

Svätá Agnesa, patrónka dievčat

Svätá Monika, patrónka vydatých žien

Svätá Rita, patrónka rodín

Svätá Gianna Berett Mollová, hrdinka materskej lásky

Svätý Gerard Majella, pomocník rodičiek

Svätý Anton Paduánsky, patrón starších

Svätý Stanislav Kostka, patrón zomierajúcich

Svätý Ján od Boha, patrón zdravotných sestier

Svätý Vincent de Paul, patrón nemocníc

Svätý Albert, patrón vedy a výskumu

Svätý Maximilian Kolbe, patrón médií

Svätý Tomáš Morus, patrón politikov

Svätá Terézia, patrónka misií

Blahoslavená Matka Tereza, svedok dôstojnosti každého ľudského bytia

Baránok Boží...

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu,