Zamyslenia k modlitbe krížovej cesty

 

Krížové cesty

I.

 

Úvodná modlitba

Drahý Spasiteľ, spolu s našou Sedembolestnou Matkou Pannou Máriou chceme rozjímať nad tvojím utrpením na krížovej ceste a pritom prosiť o záchranu všetkých detí v lone matky, ktoré sú vo veľkom nebezpečenstve, že zomrú pod vražedným nástrojom lekára. Ty si vo svojej múdrej Božej prozreteľnosti stvoril človeka. Len Ty máš právo rozhodovať o živote a smrti. Chválime a oslavujeme ťa ako svojho Boha Stvoriteľa. V úžase stojíme pred tvojím obdivuhodným dielom ľudského tela a duše, ktoré si nám dal do daru. Prosíme ťa, veď nás k väčšej úcte k ľudskému životu. Amen.

 

1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Z ľudského strachu vyslovil Pilát nespravodlivý rozsudok nad tebou. Židia kričali: „Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára“ (Jn 19, 12) „Jeho krv na nás a na naše deti!“ (Mt 27, 25) Preč s ním, ukrižuj ho! (porov. Lk 23, 18-21)

Aj v našich časoch odsudzujeme na smrť nevinných a bezbranných. Sú to nenarodené deti. A odsudzujú ich vlastní rodičia. Pre tvrdosť srdca alebo z pohodlnosti sa rozhodnú pre umelý potrat. Dopúšťajú sa tak ťažkého previnenia proti piatemu prikázaniu: Nezabiješ!

Pane Ježišu, prosíme ťa o dar obrátenia rodičov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu uvažujú o umelom potrate. Udeľ im milosť, aby prijali svoje rodičovské poslanie a v láske  sa obetovali pre svoje dieťa. Prosíme ťa aj za snúbencov, aby si vzájomnou úctou a čistotou položili dobré základy pre budúce manželstvo.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Rany strašného bičovania ťa neopísateľne boleli. Dobrovoľne berieš kríž na svoje plecia, aby si nás zmieril so svojím Otcom. Povedal si: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mk 8, 34)

            Mnohí rodičia prijímajú počaté dieťa s nevôľou a boli by radšej, keby sa nehlásilo na svet. Na druhej strane veľa manželských párov nedostalo do daru dieťa. Vo svojej veľkej túžbe po ňom sa rozhodnú pre umelé oplodnenie. Ich dieťa však prišlo o právo zrodiť sa v lone matky zo skutočnej manželskej lásky.

            Pane Ježišu, prosíme ťa o dar múdrosti pre bezdetných manželov, aby sa neutiekali k metódam, ktoré sú v rozpore s Božím zákonom. Daj im silu a odvahu, aby svoju túžbu po dieťati naplnili adopciou, a tak darovali svoju rodičovskú lásku deťom, ktoré boli zbavené tepla vlastnej rodiny.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Drahý Spasiteľ, po prvý raz si spadol pod ťažkým bremenom. Údery korbáčov ti spôsobili ďalšie trpenie. Ťažký kríž zanechal na tvojich pleciach hlboké a bolestivé rany. Si „strýznený pre naše neprávosti“. (Iz 53, 5)

            Dnes veľa mladých ľudí padá stratou čistoty ešte pred manželstvom. Táto tzv. voľná láska je morálne neprijateľná. Prevracia hlboký význam ľudských vzťahov a sexuality, pričom nesie so sebou nebezpečenstvo nechceného tehotenstva.

            Pane Ježišu, prosíme ťa za slobodné matky, ktoré čakajú nechcené dieťa. Boja sa výsmechu a ponižovania, a preto hľadajú východisko v umelom potrate. Pane, osvieť ich svetlom Ducha Svätého, aby sa vydali na cestu pokánia a napriek ťažkostiam prijali svoje dieťa.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

4. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane Ježišu, na ceste bolesti stretávaš svoju Matku, ktorá ťa nasledovala na ceste utrpenia a niesla v duchu s tebou tvoj kríž. Ty si znamením, ktorému budú odporovať, a dušu tvojej matky prenikne meč. (porov. Lk 2, 34-35)

            Manželia pri odovzdávaní ľudského života slobodne a vedome spolupracujú s Bohom Stvoriteľom. Niekedy však hrubo zasahujú do jeho stvoriteľského plánu tým, že užívajú antikoncepciu.

            Pane Ježišu, prosíme ťa, daj nám milosť, aby sme znovu objavili vznešenosť otcovstva a materstva. Posilňuj manželské páry, aby nepoužívali prostriedky, zabraňujúce vznik nového života. Vystavujú sa tým totiž nebezpečenstvu, že stratia vzájomnú úctu a lásku. Daj, aby silou sviatosti, modlitby a Božieho slova dokázali žiť v manželskej čistote.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

5. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Ježišu, už si nevládal ďalej niesť ťažký kríž. Šimon z Cyrény, ktorý sa práve vracal z poľa, chcel prejsť popri tebe. Bol však prinútený, aby ti pomohol niesť tvoje bremeno. (porov. Mk 15, 21)

            Niektoré ženy prežívajú svoje tehotenstvo ako ťažký kríž a chceli by stretnúť ľudí, ktorí by im ho pomohli niesť. Často však nenájdu oporu u otca dieťaťa ani u svojich najbližších či priateľov. Veľakrát sú to dokonca práve oni, ktorí dajú podnet k umelému potratu.

            Pane Ježišu, prosíme ťa, premieňaj naše rodiny. Daj, aby sme sa nehnali len za materiálnymi hodnotami, ale znovu spoločne prežívali v rodine dobré i zlé a aby sme si vzájomne pomáhali. Potom sa prichádzajúce dieťa stane pre nás darom, a nie krížom, ktorý treba odstrániť.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Ježišu, za tebou šiel veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad tebou kvílili a nariekali. (porov. Lk 23, 27) Veronika obklopená davom s odvahou pristúpila k tebe a preukázala ti službu lásky. Na znak vďaky si zanechal na jej šatke odtlačok svojej svätej tváre.

Dieťa v materskom lone má nesmrteľnú dušu a je stvorené na Boží obraz. Ten, kto si myslí, že má právo rozhodovať o jeho príchode na svet, je veľmi zaslepený. Dokonca je často presvedčený, že chráni právo ženy. Ale kde je právo bezbranného dieťaťa?

            Pane Ježišu, prosíme ťa o dar múdrosti pre pracovníkov v zdravotníctve – aby spoznali, že život je dar, ktorý treba chrániť od počatia po prirodzenú smrť. Posilňuj tých, ktorí sa už postavili na stranu života. Daj, aby v tomto  úsilí vytrvali a stali sa tak príkladom pre ostatných.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

7. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Pane, druhý raz si klesol pod ťarchou kríža. Z tvojich svätých rán padajú drahocenné kvapky krvi na hriechmi zaťaženú zem. Tvoja nesmierna láska k ľuďom  ťa pobádala, aby si vstal a na Kalvárii dokonal dielo vykúpenia. Obetoval si sa, pretože si sám chcel a neotvoril si ústa; ako baránka ťa viedli na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom.

(porov. Iz 53, 7)

Ľudský život je posvätný už od počatia. S každým dieťaťom v lone matky má Boh nádherný plán. Je preto veľkým zlom, ak je zákonom povolené siahnuť na jeho život. Zákon prijatý v parlamente nesmie byť v rozpore s Božím zákonom, platným od večnosti.

Pane Ježišu, prosíme ťa, osvieť Duchom Svätým predstaviteľov štátov, aby spoznali, že ľudské zákony sa nesmú priečiť tvojim zákonom. Vyprosujeme pre nich svetlo viery, aby im ležalo na srdci nielen materiálne zabezpečenie ľudí, ale aj ich mravné a duchovné dobro.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Drahý Spasiteľ, jeruzalemské ženy plačú zo súcitu nad tebou. Ty si plný milosrdenstva a hovoríš: neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. (porov. Lk 23, 28)

            Kristove slová adresované jeruzalemským ženám platia i dnes. Máme plakať nad sebou a nad svojimi hriechmi. Mnohé ženy aj muži si klamne myslia, že sa umelým potratom oslobodia od bremena nechceného dieťaťa. Pritom sa vydávajú na cestu ešte väčšieho utrpenia a bolesti.

Pane Ježišu, prosíme ťa o dar obrátenia rodičov, ktorí neprijali svoje dieťa. Daj, aby vo svojom srdci pocítili hlbokú ľútosť a stretli sa s tvojou milosrdnou láskou vo sviatosti zmierenia. Udeľ im milosť, aby dokázali odpustiť i sami sebe a poprosili o odpustenie aj svoje mŕtve dieťa.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

9. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Tretí raz padáš, drahý Spasiteľ, pod ťarchou našich hriechov. Tvoje telesné sily sú vyčerpané. Naplnili sa slová proroka Izaiáša: „Nemal podoby ani krásy, aby sme naň hľadeli, ani výzor nemal, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a najposlednejší z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal slabosť ako niekto, pred kým si zakrývame tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.“ (Iz 53, 2-3)

            Dnešná rodina potrebuje obnovu. Otcovia neplnia svoje poslanie, a preto strácajú svoju identitu. Tento stav poškodzuje celú spoločnosť. Naši otcovia musia povstať k novému životu a dať kresťanskú tvár svojim rodinám.

            Pane Ježišu, spolu so svätým Jozefom ťa prosíme za našich otcov, manželov a mladých mužov. Nauč ich prežívať svoje povolanie v rodine. Daj, aby boli starostlivými a milujúcimi otcami podľa príkladu nebeského Otca. Nech sú bohabojní a nech sa nehanbia vyznávať svoju vieru verejne.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Vojaci strhávajú šaty presiaknuté tvojou svätou krvou. Rozdelili si tvoje šaty a o tvoj odev hodili lós. (porov. Jn 19, 23-24) Aj toto zneuctenie pokorne prijímaš a svoje nevýslovné utrpenie obetuješ nebeskému Otcovi na odpustenie našich hriechov.

            Mladí ľudia sa dajú ľahko zviesť na cestu mravnej nečistoty a zvliekajú zo seba dôstojnosť človeka a kresťana. Zlo sa im ponúka ako dobro a pravé hodnoty sa často zosmiešňujú. Mladí tak strácajú úctu k sebe samým a k autoritám, pociťujú smútok, prázdnotu a hľadajú uspokojenie vo falošných hodnotách.

            Pane Ježišu, prosíme ťa o pomoc pre mladých ľudí. Stoj najmä pri tých, ktorí opätovne padajú do hriechu nečistoty. Žehnaj rodičov, duchovných pastierov, učiteľov a vychovávateľov, ktorí sú zodpovední za ich výchovu. Daj im silu a múdrosť, aby viedli svojich zverencov k mravnej čistote a sami im boli dobrým príkladom.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Klince kruto prebodli tvoje sväté ruky a nohy, vytrpel si nepredstaviteľné muky pre naše hriechy. Sú to hrozné chvíle – násilie a nenávisť sa spojili proti Bohu. Ústami žalmistu hovoríš: „Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti“  (Ž 22, 17c-18a)

            Je veľkým previnením proti ľudskosti, ak lekári a vedci v mene pokroku ľubovoľne zaobchádzajú s ľudskými embryami – používajú ich na klonovanie, génové manipulácie alebo na vytváranie a získavanie embryonálnych kmeňových buniek.

            Pane Ježišu, prosíme ťa, osvieť srdcia lekárov a vedcov, aby v úsilí zvýšiť kvalitu života neprekračovali etické normy a nepreviňovali sa proti piatemu Božiemu prikázaniu. Daj, aby si vážili jedinečnosť každého ľudského života. Vyprosujeme pre nich dar poznania, že nie všetko, čo je technicky možné, je aj morálne prípustné.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

12. Pán Ježiš na kríži zomiera

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Drahý Spasiteľ, z lásky k nám si vytrpel najukrutnejšiu smrť, hoci si bol bez viny. Na kríži si prosil za vinníkov a modlil si sa za svojich krížovateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ (Lk 23, 34)

            Človek už od počatia patrí Bohu. On ho formuje, utvára vlastnými rukami a dokáže v ňom vidieť dospelého človeka, akým sa stane v budúcnosti. Nevstupujme do tohto stvoriteľského diela a dôverujme Bohu, a to aj vtedy, keď máme vážne obavy o zdravie dieťaťa.

            Pane Ježišu, prosíme ťa, daj nám silu a milosť, aby sme nikdy nedovolili zabiť nenarodené dieťa preto, že máme obavy o jeho zdravie. Daruj nám bezhraničnú dôveru v tvoju Božiu prozreteľnosť a matkám dodaj odvahy priviesť dieťa na svet.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

13. Pána Ježiša skladajú z kríža

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Mária, Boží Syn, ktorého si porodila najčistejšia Panna, leží mŕtvy v tvojom náručí. Aké nesmierne bolesti muselo vytrpieť tvoje materinské srdce pri pohľade na jeho umučené telo, ktoré sňal z kríža Jozef z Arimatey. (porov. Jn 19, 38-39)

            Dnešná spoločnosť je veľmi ovplyvňovaná hromadnými oznamovacími prostriedkami. Tieto plnia dôležitú úlohu pri odovzdávaní informácií a pri spájaní sa ľudí celého sveta. Žiaľ, hodnoty, ktoré propagujú, sú často v rozpore s dobrom človeka a národov. Vedú nás k túžbe mať a užiť si. Potláčajú zmysel pre obetu a sebadarovanie, nevyhnutné pre prijatie každého človeka.

            Pane Ježišu, spolu s našou nebeskou Matkou ťa prosíme o svetlo pre pracovníkov masmédií – aby spoznali, že ak propagujú nemravnosť a násilie, napomáhajú šírenie zla v spoločnosti. Daj, aby si uvedomili svoju veľkú zodpovednosť a šírili pravé hodnoty podporujúce život.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

14. Pána Ježiša pochovávajú

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Ježišu, tvoje sväté telo, utrápené a umučené, zavinuli do plátna s voňavými olejmi (porov. Jn 19, 40) a položili do hrobu. Strach a sklamanie ovládli tvojich verných, ktorí zabudli na tvoje slová: „Na tretí deň vstanem z mŕtvych.“

            Dnešné ľudstvo vyhlásilo smrť Boha. Človek sa však nemôže bez neho zaobísť, a tak si ho nahrádza falošnými bôžikmi – peniazmi, rozkošou, kariérou, slávou... Postavil ich pred hodnotu ľudského života a dokonca pred život v spoločenstve s trojjediným Bohom.

            Pane Ježišu, prosíme ťa, zošli nám do sŕdc Ducha Svätého, aby sme sa nedali oklamať falošnými hodnotami a postavili sa na ochranu počatého života. Prosíme ťa o milosť, aby sme pochopili, že pravé šťastie spočíva jedine v Bohu.

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

aj nad dušami v očistci.

 

Záverečná modlitba

Pane Ježišu, pri jednotlivých zastaveniach krížovej cesty sme rozjímali nad tvojím utrpením a nad osudom nenarodených detí. V pokore ťa prosíme o obrátenie všetkých bratov a sestier, ktorí sa previnili proti piatemu Božiemu prikázaniu. Daj, aby sa vydali na cestu pokánia, a tak si zachránili duše pred večnou smrťou. Prosíme ťa, ukáž im svoje milosrdenstvo. Mária, najčistejšia Panna a Matka nášho ukrižovaného Spasiteľa, vezmi všetkých nenarodených pod svoju osobitnú ochranu. Požehnávaj matky a otcov a vypros im potrebnú lásku pre vznikajúci život. Ochraňuj ich pred neuváženým skutkom umelého potratu. Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, prosíme ťa, pomôž nám vytvoriť civilizáciu lásky, v ktorej bude miesto pre život každého človeka. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

ÚVOD

Ján Pavol II. nás povzbudzuje:

...naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet. V rámci osobitných iniciatív, ako aj v každodennej modlitbe každé kresťanské spoločenstvo, každé hnutie a združenie, každá rodina a každý veriaci nech predkladajú vrúcne prosby Bohu, Stvoriteľovi a milovníkovi života. Sám Ježiš nám ukázal, že modlitba a pôst sú najdôležitejšou a najúčinnejšou zbraňou proti silám zla, a svojich učeníkov poučil, že niektorých zlých duchov možno len takto vyhnať. Zmôžme sa teda na pokoru a odvahu modlitby a pôstu, aby sme dosiahli, že by sila, ktorá prichádza zhora, zrúcala múry podvodu a lži, ktoré očiam toľkých našich bratov a sestier zacláňajú pohľad na zvrátenosť činov a zákonov, nepriateľských životu a vzbudila v ich srdciach rozhodnutia a úmysly, inšpirované civilizáciou života a lásky. (Porov. Evangelium vitae 100)

1.      zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišova poprava sa začala súdnym procesom. Pri vypočúvaní Ježiš zväčša mlčí. Brániť sa nemá význam. Skupinové záujmy sú silnejšie ako holá pravda.

Pane Ježišu, prosíme ťa za poslancov v parlamente a tiež za členov ústavných súdov. Im je zverená veľká rozhodovacia moc. Pomôž im vidieť jednoduchú pravdu, že ľudský život sa začína počatím a zasluhuje si plnú právnu ochranu. Daj nášmu národu nových politikov a sudcov, ktorí si budú nadovšetko ctiť pravdu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

2. zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš berie kríž najprv do rúk a potom si ho kladie na plecia. Berie ho, lebo vie, že je to v tej chvíli správne. Neprijíma ho len preto, že musí. Vnútorne sa s ním stotožňuje. Uvedomuje si, že plní Božiu vôľu.        

Pane Ježišu, vieme, že počaté deti by neboli zabíjané, keby sme mali ochotu niesť kríž rodičovstva, alebo kríž pomoci tehotným ženám. Prosíme ťa za súčasných rodičov: nech sa ich prvotný strach z počatého dieťaťa zmení na radostné očakávanie. Prosíme ťa aj za nové generácie mladých: nech sa dobre pripravia znášať ťažkosti manželského života. Nech im nechýba rozvážnosť a nech sa učia žiť skromne.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

3. zastavenie: Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš nezomrel náhle. Zomieral dlho. Na kríži dokonal, no poprava sa začala omnoho skôr, keď prijal kríž. Tri pády sú znamením, že kríž je neúnosne ťažký. Ježiša nezabil len stotník, ktorý ho klincami pribil ku krížu. Boli to mnohí, ktorí ho postupne priviedli k smrti. Svojimi hriechmi ho vlastne zabíjame všetci.

Pane Ježišu, pozorujeme, že vraždenie počatých detí sa na gynekológii len završuje. No nenápadne začína už skôr - tým, že mladí ľudia dostávajú len povrchné alebo nesprávne informácie o sexualite a manželstve. Prosíme ťa za rodičov a formátorov, aby mládeži zrozumiteľne vysvetlili vznešenosť manželstva a riziká sexuálnej neviazanosti. Posilni aj nás, aby sme vo svojom okolí odstraňovali nevedomosť, ktorá môže zabíjať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci

4. zastavenie: Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou

 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

 

Mária sa pri Ježišovi naučila mlčať. Viera ju uschopňuje prijať to, čo rozum nechápe. Tak prijíma Božiu vôľu spolu s Jozefom pri zvestovaní, pri pôrode v Betleheme, pri úteku do Egypta, počas púte do Jeruzalema, i teraz vidiac trpiaceho Ježiša s krížom.

Pane Ježišu, ty poznáš všetky konflikty a krik v našich rodinách. Prosíme ťa, nauč členov našich rodín mlčať. Nech sú úctiví k sebe navzájom, nech sa dokážu v tichosti preniesť cez ťažké obdobia života a s bázňou nech prijímajú každé počaté dieťa ako Boží dar a prekvapenie.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

5.zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Evanjeliá svedčia, že Šimon bol k neseniu kríža prinútený. Vracal sa z poľa ponorený do svojich starostí, bez vážnejšej snahy angažovať sa v chúlostivom procese. Okolnosti ho donútili pomôcť odsúdenému. Ktovie, možno neskôr zistil, komu pomáhal.

Pane Ježišu, uvedomujeme si, že náš apel (pred nemocnicou) je len malým svetielkom v noci ľahostajnosti a nezáujmu. Uznávame, že i my sami sme kedysi boli takí. Prosíme ťa, požehnaj naše úsilie. Vzbuď záujem čím viacerých ľudí, ktorí by sa verejne postavili na obranu počatých detí.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

6. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Veronika patrí do malého počtu tých, ktorí sa nezľakli a zostali s Ježišom. Nakoľko môže, aktívne a konkrétne pomáha. Ježiš ju nenechal bez odmeny. Ježišova zakrvavená tvár zostala vtlačená do jej šatky; a navždy vrytá do jej pamäti - nie ako výčitka, lež skôr ako útecha a dar.

Pane Ježišu, ďakujeme ti za príklady a zápal aktivistov po celom svete, ktorí sa rôznym spôsobom snažia zastaviť vraždenie počatých detí. Posilňuj tých, ktorí sa modlia pred nemocnicami, ktorí poskytujú pomoc matkám v núdzi, ktorí komunikujú s politikmi a hľadajú nové cesty verejnej osvety. Ty oživuj ich vieru, nádej a lásku. Nech nezabúdajú, že v počatých deťoch slúžia tebe samému.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

7. zastavenie: Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Veronikina pomoc je ničím v porovnaní s tým, čo mu spôsobujú mučitelia. Ježiš nie je schopný zniesť systematické trýznenie a padá druhýkrát. Už tu, ďaleko od vrcholu, je jasné, že koncom bude smrť.

Pane Ježišu, sme si vedomí, že počaté deti sú nepriamo zabíjané už dávno predtým, ako žena počne a žiada o potrat. Nedeje sa to len kvôli veľkej nevedomosti, ale rovnako sa na tom podieľa túžba po peniazoch. Prosíme ťa o nový postoj spoločnosti voči médiám, ktoré zneužívajú sexuálnu žiadostivosť mladých na vlastné obohacovanie. Nech rodičia učia svoje deti zodpovedne používať médiá. Nech mládež chápe, že neovládnutá žiadostivosť je prvým krokom k vraždeniu počatých detí.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

8.zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš vyčíta plačúcim ženám, že podliehajú falošnému súcitu. Plačú nad bolesťou človeka a pritom si neuvedomujú, že ony túto bolesť spôsobujú. Skutočný súcit by prejavili, keby plakali nad svojím životom.

Pane Ježišu, i dnes panuje podobný zmätok. V mene súcitu sa schvaľuje vraždenie počatých detí. Prosíme, pomôž ženám dozrieť k pravej materskej láske a skutočnej súcitnosti. Nech sú veľkodušné a ochotné obetovať za svoje dieťa aj vlastný život.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

9. zastavenie: Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Čím viac je Ježiš vysilený, tým bolestivejšie sú jeho pády. Tretí Ježišov pád je sám osebe trýzňou. Ťažká drevená klada rozbíja polomŕtve telo o tvrdé skaly. Sila tohto pádu sa rovná takmer smrtiacemu úderu.

Pane Ježišu, tak ako tvoje tri pády sú predzvesťou smrti, aj vraždenie počatého dieťaťa má svoje vzdialené príčiny. Nespôsobuje ich len nevedomosť mladých a ziskuchtivosť médií, ale aj ľahostajnosť príbuzných a blízkych.

Prosíme ťa za otcov, partnerov, starých rodičov, ale aj za spolupracovníkov v zamestnaní a známych: nech sú pre svoju manželku, dcéru alebo kolegyňu oporou, a nikdy nie pokušením. Nech tehotné ženy nikdy necítia osamotené. Aj nám ukáž, ako im môžeme účinne pomáhať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

10. zastavenie: Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Obnažením je zavŕšená Ježišova potupa. Toto zneucťovanie však začalo už skôr, keď ho po zajatí opľuli, bičovali a korunovali tŕním. Vraždenie je ľahšie, ak obeť najprv zneuctíme. Ak pošliapeme nedotknuteľnosť nevinného človeka, slabší sa v našich očiach stáva len kusom mäsa, s ktorým možno ľubovoľne manipulovať.

Pane Ježišu, ako môžeme zastaviť masívne potupovanie počatých detí? Potupujú ich lekári pred študentmi, novinári pred verejnosťou, právnici vo vyhýbavých formuláciách a dokonca i samotné ženy a matky. Počaté dieťa označujú ako embryo, plod, zárodok, alebo len neosobne: „to“. Rozlišujú fázy jeho vývoja, no starostlivo sa vyhýbajú označeniu „človek“. Prosíme ťa, nauč nás pravdivo a čo najúctivejšie hovoriť o počatých deťoch a tehotným ženám preukazovať náležitú pozornosť a starostlivosť.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

11. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježišove končatiny pribili klincami ku ramenám dreveného kríža. Samotnú popravu vykonali neznámi vojaci. Je veľa spôsobov popravy a vždy musí byť niekto, kto vyková „špinavú prácu“. Možno museli, ak nechceli skončiť podobne ako popravený. No sotva môžu tvrdiť, že nevedeli, že zabíjajú človeka.

Pane Ježišu, máme pred očami lekárov a asistentov, ktorí priamo vykonávajú vraždenie počatých detí. Len ty dokonale vidíš do ich srdca a poznáš príčiny ich zvráteného konania. Ty nás slovami svätého Pavla uisťuješ: „Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila Božia milosť“ (Rim 5, 20b). Prosíme ťa, osláv sa v nich. Premeň ich srdcia. Nech sa stanú ochrancami každého počatého života.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

12. zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ježiš zomieral na kríži od dvanástej hodiny. Keď dokonal, boli tri hodiny popoludní. Vtedy nastala tma po celej zemi. Svätý Ján píše: „V ňom bol život a život bol svetlom ľudí... Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali“ (Jn 1, 4.11).  Zabiť Boha, darcu každého života, to je najväčšia tma!

Pane Ježišu, na tomto mieste (v tejto budove, v našom meste...) beztrestne vraždia počaté deti. Lekár, matka, rodina, my všetci zabíjame svojho vlastného. Prišiel medzi nás, ku svojim vlastným, a vlastní ho neprijali. Pred našimi očami sa denne koná vyhladzovanie našich bratov a sestier, našej budúcnosti. Prosíme ťa, vyveď nás z tmy. Ukáž nám, ako môžeme vniesť nové svetlo života do tmy smrti v našom meste. Nech povstane nová generácia manželstiev, ktorá bude bezhranične veriť, že v každom počatom dieťati prichádza nové svetlo pre ich rodinu a pre celý svet.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

13. zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Po tom, ako Ježišovo telo zložili z kríža, berie ho do rúk jeho matka Mária. Ježiš je už mŕtvy, no Mária práve teraz najviac trpí. Máriina bolesť je ozvenou jej materskej lásky.

Pane Ježišu, je veľa otcov a mám, ktorí v sebe nerozvinuli alebo umlčali povolanie k rodičovskej láske. Bolesť vlastných detí prestala byť ich osobnou bolesťou. Prosíme ťa o pokoj a vzájomnú lásku v našich rodinách. Nech manželskí partneri pocítia novú radosť z ochotného sebadarovania pre dobro rodiny. Poteš rodičov, ktorí úprimne ľutujú, že siahli na život svojho počatého dieťaťa. Nech sa podľa svojich možností zapoja do duchovného zápasu za novú úctu k počatému životu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

14.zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Jozef z Arimatey si Ježišovo telo vypýtal od Piláta a s úctou ho uložil do hrobu. Pre mnohých iných to bola konečná bodka po nepríjemnom procese a mohli si vydýchnuť. Je pokoj a život ide ďalej. Akákoľvek úvaha o vzkriesení prípadu je pre jedných nepredstaviteľná, pre druhých smiešna a ďalším by mohla pripadať ako zlý sen. Stalo sa.

Pane Ježišu, mŕtve telá počatých detí sa považujú len za biologický odpad. Ten sa dá jednoducho a bez väčších výdavkov znehodnotiť. A život ide ďalej. Vraždenie nikdy nebolo také prepracované a uhladené. Poučení tebou však vieme, že pravda sa nerozloží ako telo a nedá sa ani spáliť. Dá sa len na nejaký čas umlčať. Sme tu, Pane Ježišu, aby sme vydali svedectvo o pravde. Prosíme ťa o múdrosť a vytrvalosť, aby sme vedeli pred svetom zrozumiteľne svedčiť o

dôstojnosti a nekonečnej hodnote každého počatého človeka.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Aj nad dušami v očistci.

 

ZÁVER

Ján Pavol II. končí svoju encykliku o

hodnote ľudského života modlitbou:

Ó, Mária, úsvit nového sveta,

Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života:

zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy

detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet,

chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,

mužov a žien - obetí neľudského násilia,

starých a chorých zabitých z ľahostajnosti

alebo z nepravého súcitu.

Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna

dokázali otvorene a s láskou ohlasovať

ľuďom našej doby Evanjelium života.

Vypros im milosť,

aby ho prijímali ako stále nový dar,

aby pociťovali radosť a vďačnosť

z jeho slávenia po celý život,

vypros im odvahu,

činné a vytrvalé svedectvo o ňom,

aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle

civilizáciu pravdy a lásky

na česť a slávu Boha Stvoriteľa,

ktorý miluje život. Amen.