Tajomstvá sv. ruženca

Zamyslenia k desiatkom ruženca

Radostné tajomstvá

1. ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala

I.

Mária, ty si povedala “áno“ , aby si sa stala Ježišovou matkou. Hoci si mala veľkú výsadu byť matkou nášho Pána, Spasiteľa a Mesiáša, tvoje „áno“ bolo vyslovené s vedomím veľkého rizika pre tvoju povesť, tvoju budúcnosť, tvoje vzťahy, ba dokonca pre tvoj život! Bola si terčom falošného obviňovania a nebyť Božej ochrany, lásky a otvorenosti Jozefa, mohla si byť ukameňovaná! Vďaka za tvoje odvážne „áno“ pre život a pre Božiu vôľu v tvojom živote. Daj svetlo, povzbuď a prihováraj sa za tehotné ženy uprostred veľkých ťažkostí. Tieto ženy stoja pred veľkou výzvou. Keďže žijú v spoločnosti, ktorá im ponúka potrat, ako falošné riešenie uprostred zúfalstva, potrebujú zvláštnu ochranu, aby dokázali povedať „áno“ životu. Buď s nimi v každom okamihu a buď ich útechou, vzorom a vodcom počas celého ich tehotenstva a pomáhaj im vybrať si život.

II.

Hoci je Mária pri zvestovaní rozrušená, predsa je odhodlaná plniť Božiu vôľu. Modlime sa za ženy, ktoré sú rozrušené svojím tehotenstvom, aby im nechýbala milosť dôverovať a oddať sa Božej vôli.

III.

Panna Mária, tebe bol darovaný život, aby si sa mohla stať Matkou života, aby si dala Otcovmu Večnému Slovu svoju ľudskú prirodzenosť, skrze ktorého dokoná dielo vykúpenia a oslobodí celé ľudstvo od zlého ducha a hriechu. Slovo Otca sa Ti zverilo tak hlbokým spôsobom, ako sa zveruje každé dieťa svojej matke, od ktorej všetko očakáva: telo, dych, potravu a lásku, aby každým dňom rástlo v jej lone a potom - po narodení - sa aj v ďalších rokoch rozvíjalo v jej blízkosti a milujúcej starostlivosti. Ty si Matkou celého ľudstva a my vkladáme do Tvojho duchovného materstva všetky súčasne i budúce matky, aby podľa Tvojho vzoru prijímali každé dieťa ako Boží dar. Aby aj cez ťažkosti a zložitosť svojich situácií dokázali povedať každému počatému dieťaťu: "prijímam ťa a budem ťa chrániť."

 

2. ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila

I.

Mária, s Ježišom, ktorého si nosila pod svojím srdcom, si priniesla Alžbete a jej nenarodenému dieťaťu radosť Ducha Svätého. Je to predsa tak ľahké pre nás povedať ženám, aby nešli na potrat. Od nás sa vyžaduje, aby sme sa nielen vyjadrili za život, ale svoju úctu k životu prejavili aj službou lásky. Pomôž nám, aby sme tehotným ženám uprostred kríz prejavili súcit, porozumenie, duchovnú, duševnú, telesnú a materiálnu podporu. Pane, požehnaj úsilie krízových centier pre tehotné ženy, ako aj prácu pro – life organizácii. Pomôž všetkým nám, aby sme prispeli svojím podielom práce na tomto diele. Posväcuj ich prácu a žehnaj všetky ženy, deti a rodiny ktorým slúžia.

II.

Ján Krstiteľ sa plný radosti zachvel v lone svojej matky. Modlíme sa, aby si ľudia uvedomili, že potraty sa netýkajú detí, ktoré by mohli prísť na svet, ale ohrozujú deti, ktoré už sú vo svete. Tieto deti žijú a rastú v maternici a sú odsúdené na zabitie.

III.

Panna Maria, sledujeme Tvoje kroky smerujúce za Alžbetou, za touto ženou v požehnanom stave. Ponáhľala si sa s Ježišom, ktorého si nosila pod svojím Srdcom. Veríme, že tak ako vtedy i dnes si u každej ženy, ktorá sa má stať matkou. Veríme, že sa s veľkou naliehavosťou ponáhľaš aj dnes za mladými ľuďmi, aby si ich pripravila pre nádherný dar materstva a otcovstva. V tejto nádeji ich vkladáme do Tvojho Nepoškvrneného Srdca a vrúcne Ta prosíme, aby zakúsili prítomnosť Teba - Matky, ktorá ich miluje, chráni pred všetkými nebezpečnými vplyvmi a vedie s láskyplnou pevnosťou na ceste dobra, lásky, čistoty a svätosti. Nech mladí ľudia kráčajú v Tvojich šľapajach osvecovaní svetlom Tvojho Syna a nenechávajú sa zviesť falošnými hodnotami, ktoré sú im predkladané svetom.

 

3. ktorého si, Panna, v Betleheme porodila

I.

Pane, noc, kedy si sa narodil, bola veľkým dôvodom na radosť celého sveta a bola nocou narodenia Veľkej Lásky. Často zabúdame, že toto narodenie sa neudialo v ideálnych podmienkach. Tvoja matka Ťa porodila v maštalke alebo v jaskyni a položila ťa do jasieľ, ktoré slúžili na kŕmenie zvierat. Jozef, tvoj milujúci a prečistý manžel bol s tebou, ale nemali ste ani základnú hygienickú a lekársku starostlivosť. Mnoho žien neprivádza na svet svoje deti v ideálnych podmienkach. Niektoré rodia v chudobe. Iné sú v najlepšej zdravotníckej starostlivosti, ale nemajú manžela, alebo rodiča, alebo inú milujúcu osobu, ktorá by ich utešila, milovala a podporila. Mária, buď ich milujúcou matkou a prihováraj sa za nich. Pri tvojom narodení Pane sa zleteli anjeli, aby oznámili radostnú zvesť. Pošli svojich svätých anjelov, aby stáli nad dnešnými matkami a ich deťmi, aby aj napriek ťažkým životným podmienkam, privítali nový život s radosťou.

II.

Boh sám sa narodil ako dieťa. Veľkosť osoby nestojí na vonkajších rozmeroch, veď novonarodený Kráľ je celkom maličký. Modlime sa, aby zanikli predsudky voči útlym deťom, ktoré sú ohrozené potratom.

III.

Panna Mária, pozeráme sa na Teba, ako kráčaš so svojím snúbencom Jozefom po dlhej ceste z Nazareta do Betlehema. Pociťujete námahu z cesty, prepadáva vás únava, ale zároveň vás povznáša dôvera skrze neustálu modlitbu. Nadľudská blaženosť naplňuje vaše srdce spojená v dokonalom spoločenstve so srdcom Nebeského Otca, ktoré sa otvára, aby dalo svetu veľký dar – svojho jednorodeného Syna. Na svet zostupuje milosrdná Láska, Boh sa stáva človekom, aby sa narodil z Teba, panenskej Matky. Pritisneš si ho k srdcu, pokrývaš (zahŕňaš) nežnými bozkami, zahrievaš materskou láskou, zavinieš do bielych plienok a ukladáš do pripravených jaslí. Boh je celý prítomný v tomto Tvojom dieťati. Božie milosrdenstvo nám dáva svoje ovocie: spoločne s Tebou kľakáme a klaniame sa milosrdnej Láske, pre nás narodených... Do betlehemských jaslí kladieme všetky počaté deti, aj tie, ktoré nám Boh vo svojej láske chce ešte darovať, a prosíme s Tebou, aby ľudské srdcia, ktoré o nich rozhodujú, boli vedené svetlom Pravdy a božskou Múdrosťou. Aby sa všetky tieto deti mohli narodiť a ich život v Božej vôli našiel svoje naplnenie.

 

4. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.

I.

Pane, Ty chceš, aby každé narodené dieťa bolo zasvätené Tebe. Vďaka Ti za dar viery a dar krstu, ktorý robí každú pokrstenú osobu Tvojím dieťaťom a členom Tvojej rodiny. Mnohí rodičia nezdieľajú našu vieru, nemôžu sa tešiť z krstu svojich detí a nevedia ako ich vychovávať k láske a poslušnosti k Tebe. Zjav sa všetkým rodičom a deťom a pomôž im, aby Ťa spoznali a milovali. Mária, keď si s radosťou obetovala svojho Syna v chráme, stretla si Simeona a Annu. Oni v ňom spoznali a prijali Mesiáša. Zároveň predpovedali, že tvoju dušu prenikne meč bolesti. Ty chápeš žiale a radosti pri výchove detí. Ty máš nežné materinské srdce. Pane, nech rodičia, zvlášť matky, cítia Tvoju prítomnosť a prítomnosť Márie a daj im lásku a múdrosť, ktorú potrebujú uprostred radosti, žiaľov i úloh rodičovstva.

II.

Dieťa Ježiš je obetované v chráme, pretože dieťa patrí Bohu. Deti nie sú majetkom rodičov, ani majetkom vlády. Deti – a aj my – patríme samému Bohu.

III.

Panna Mária, rozmýšľame o tej chvíli, kedy privádzaš Dieťa Ježiša do Jeruzalemského chrámu. Je tak maličký, slabý, krehký, od jeho narodenia uplynulo iba 40 dní. Nesieš Ho v náručí, s láskou Ho držíš pri srdci. A v Dieťati, ktoré prinášaš do chrámu Jeho slávy, vidíme milosrdnú Otcovu Lásku: Otec tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby bol svet skrze Neho spasený. V krehkej podobe tohto Dieťaťa rozjímame o vyvolenej a pripravenej obeti, ktorá má byť prinesená pre našu spásu. Vo svojich srdciach Ťa doprevádzame do Pánovho chrámu a prijímame Tvoj návrh obetovať sa ku sláve Najsvatejsej Trojice. Kiež je Otec oslávený naším životom, naším pokojom a radosťou. Kiež je Syn oslávený tým, že dokonale plníme Otcovu vôľu. Kiež je Duch Svätý oslávený našou premenou a stále vzrastajúcou láskou k Otcovi a Synovi. Prosíme za nás všetkých, ktorí pracujeme pre záchranu životov, aby sme boli silnými svedkami Pravdy. Daj nám porozumenie pre vzájomnú spoluprácu, aby naša činnosť prinášala dobré ovocie.

 

5. ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla

I.

Pane Ježišu, keď si bol počas púte do Jeruzalemského chrámu stratený 3 dní, Ty si vedel, že si bol na správnom mieste a vedel to aj Tvoj nebeský Otec. Ale v očiach Jozefa a Márie si bol stratený! Je veľa detí, dospievajúcich a mladých dospelých, ktorí sú stratení, či už telesné, duchovne alebo duševne. O niektorých z nich sa nikto nezaujíma. Mnohí majú ustarostených rodičov, príbuzných a blízkych, ktorí sa za nich modlia s veľkou bolesťou a zúfalstvom. Nech ťa nájdu tí, ktorí sa stratili, aj tí, ktorí stratených s bolesťou hľadajú. Priveď stratených do bezpečia domova svojich blízkych. Pomôž im nájsť cestu k Tebe. Daj, aby tehotné ženy uprostred ťažkostí, našli opäť, aj so svojimi deťmi, bezpečný a milujúci domov.

II.

Dvanásťročný Ježiš bol naplnený múdrosťou, pretože bol Bohom. Modlime sa, aby boli všetci ľudia naplnení múdrosťou Božej náuky o dôstojnosti ľudského života a aby prijímali túto náuku nielen ako názor, ale ako pravdu.

III.

Panna Mária, obraciame svoj pohľad na Teba vo chvíli, keď nachádzaš svojho Ježiša v chráme. Prekvapená sa pozeráš na svoje dieťa uprostred učiteľov. Ako to, že ste ma hľadali? Čo ste nevedeli, že musím byť tam, kde ide o vec môjho Otca? Nerozumela si, napriek tomu si to všetko uchovávala vo svojom Srdci. Tvoje Srdce je srdce Matky, pravdivé (skutočné) a živé srdce. Srdce pravej Matky, ktoré žije pre všetky svoje deti. Si nežnou Matkou plnou porozumenia pre nás všetkých. Chceš nás viezť po ceste pokoja, modlitby, svätosti a nášho najhlbšieho spojenia s Ježišom. A do tohto Tvojho starostlivého Srdca vkladáme celý náš národ, zvedený praktickým ateizmom, ktorý u mnohých ľudí zlikvidoval smäd po Bohu a doviedol ľudstvo k vytváraniu civilizácie bez Boha, vybičované túžbou po materiálnych statkoch, po pôžitkoch, zábavách, po peniazoch a ich veľkej moci. Pomôž nám, Mária, Žena odetá slnkom, v návrate k nášmu Pánovi. Veď Ti bol Ježišom zverená úloha hľadať zatúlaných synov, previezť hriešnikov na cestu dobra, vrátiť Pánovi vzdialených, uzdraviť nemocných, dodať nádej zúfalým, úľavu utláčaným, záchranu strateným. Ty si Matka Lásky a Milosrdenstva a my Ťa prosíme, nezabudni na slovenský národ.

 

Bolestné tajomstvá

 

1. ktorý sa pre nás krvou potil

Modlime sa za mamy a otcov, ktorí sa tiež nachádzajú v agónii pokušenia potratiť svoje dieťa. Nech sa k nim dostane dobrá zvesť o alternatívach a nech využijú dostupnú pomoc, ktorá sa im ponúka.

 

2. ktorý bol pre nás bičovaný

Ako bolo trhané Kristovo telo nástrojmi tých, čo ho bičovali, tak sú trhané aj telá detí nástrojmi potratárov. Modlime sa za lekárov, ktorí vykonávajú potraty, aby konali pokánie za vražedné skutky na deťoch.

 

3. ktorý bol pre nás tŕním korunovaný

Ježiš znášal bolesť, ktorú mu spôsobovali tŕne, pokrývajúce hlavu. Bolesť znášal v tichosti. Modlime sa za matky a otcov potratených detí. Moní z nich trpia hlbokým smútkom a ľútosťou nad voľbou, ktorú už nikdy nemôžu zmeniť. Mnohí z nich trpia mlčky, pretože ľudia okolo vravia, že „to nie je nič (dôležité)“.

 

4. ktorý pre nás kríž niesol

Ježiš nebol odsúdený silou zlých ľudí. Bol odsúdený mlčaním dobrých ľudí. Mlčanie vždy pomáha utláčateľom, nikdy nie obetiam. Modlíme sa, aby sme nikdy nemlčali zoči-voči potratom. Aby sme jasnou rečou zachraňovali deti pred smrťou.

 

5. ktorý bol pre nás ukrižovaný

Keď uvažujeme nad Kristovou smrťou, pamätajme na mnohé ženy, ktoré zomreli pri tzv. „bezpečných“, „legálnych“ potratoch. Vyprosujme pre ne odpustenie a milosrdenstvo. Nech spomienka na ne ochráni ďalšie ženy pred týmto tragickým omylom.

 

Tajomstvá svetla 

 

1. ktorý bol pokrstený v Jordáne

Pri Ježišovom krste bolo počuť Otcov hlas: „Toto je môj milovaný Syn.“ Všetci ľudia sú povolaní stať sa adoptovanými Božími synmi a dcérami skrze krst. Modlime sa za ochranu detí v lone svojej matky, aby sa mohli narodiť a krstom sa začleniť do kresťanského spoločenstva.

 

2. ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne

Zázrakom na svadbe v Káne Ježiš zjavil svoju slávu. Novomanželia boli obdarení nielen vínom, ale aj vierou v Krista. Modlime sa za pevné manželstvá, zakorenené v Pánovi a otvorené daru nového života.

 

3. ktorý ohlasoval pokánie a príchod Božieho kráľovstva

„Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Modlime sa, aby tieto úvodné slová Ježišovho verejného účinkovania počuli všetci, ktorí sa dopustili potratu. Nech spoznajú, že Boh ich bolá k obráteniu a nech konajú životodarné pokánie.

 

4. ktorý sa premenil na vrchu Tábor

Kristus je premenený na Hore a učeníci sa dívajú na jeho slávu. Nech sú premenené oči všetkých ľudí, aby sa dokázali dívať na každý ľudský život ako na odblesk slávy samého Boha.

 

5. ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť

„Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“ Eucharistia nás učí ako žiť a ako milovať. Modlime sa za rodičov, ktorí obetovali svoje deti kvôli vlastným výhodám, aby sa namiesto toho učili dať seba bokom, kvôli dobru svojich detí.  

 

Slávnostné tajomstvá

 

1. ktorý slávne vstal z mŕtvych

Kristus vstal z mŕtvych! Svojim zmŕtvychvstaním zničil moc smrti a tým aj moc potratov. Výsledok boja za život je už rozhodnutý: Život zvíťazil! Modlime sa, aby  obrancovia života šírili toto víťazstvo vo všetkých prostrediach spoločnosti.

 

2. ktorý slávne vystúpil do neba

Vystúpením k Otcovi berie Kristus svoju ľudskú prirodzenosť, ktorú sme získali v lone matky, do výšin neba. Tým nám ukazuje, že ľudské bytosti sú stvorené nebo, a nie pre zahodenie do odpadu Modlíme sa, aby svet spoznal túto pravdu a zavrhol potraty.

 

3. ktorý nám Ducha Svätého zoslal

Duch Svätý je Obhajca: prihovára sa za nás, pretože sami sa nedokážeme spasiť. Modlime sa, aby nás pretvoril na obhajcov detí, ktoré nedokážu hovOriť, ani písať, ani voliť, ani protestovať a ani sa modliť.

4. ktorý ťa, Panna, do neba vzal

Panna Mária bola vzatá s telom i dušou do neba, pretože je Božou Matkou. Matka a dieťa sú spojení. Nanebovzatie nám pripomína, že patria k sebe. Modlime sa za spoločnosť, aby chápala, že nemôže milovať ženu tak, že zároveň zabíja jej deti a ani nemôže zachraňovať deti bez pomoci ich matkám. Modlíme sa, aby ľudia boli zasiahnutí našou otázkou: „Prečo ich nemôžeme milovať oboch?“

 

5. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Mária je Kráľovnou neba i zeme. Je najvznešenejším stvorením, hneď po samotnom Bohu. Cirkev obhajuje dôstojnosť ženy. Modlime sa, aby ľudia pochopili, že za život znamená byť za ženu, a že byť za ženu si zároveň vyžaduje byť za život